Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom denna policy noggrant.

Vår integritetspolicy gäller för dig som är besökare på vår webbsida, använder våra tjänster eller är kund hos oss. Skidstahus är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer varför, hur och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst ned i det här dokumentet. Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

 • Webbplatsen och beställning av katalog eller andra tjänster

De personuppgifter som behandlas om dig i anslutning till att du besöker vår webbplats är

 1. Uppgifter du själv lämnar till oss, t.ex. namn, adress och e-postadress vid beställning av katalog eller annat material.
 2. Indirekta personuppgifter via din användning av funktioner på webbplatsen, och genom vår användning av cookies som beskrivs längre ner i denna policy.

Dina personuppgifter behandlas för att förbättra webbplatsen, för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen används, för att kommunicera med dig, för marknadsföringsändamål samt för att kunna leverera dina beställda tjänster som t.ex. katalogbeställning. Läs även längre ner om de behandlingar som sker i anslutning till cookies på webbplatsen.

 • Kunder

De personuppgifter som behandlas om dig som kund är

 1. Kontakt- och personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. namn, telefonnummer, personnummer, adress och e-postadress.
 2. Uppgifter rörande din beställning, från offert till avtal.
 3. Uppgifter om berörd fastighet, t.ex. fastighetsbeteckning och adress.

Dina personuppgifter behandlas för att kommunicera med dig, för att leverera offerter och annat beställningsmaterial, för att uppfylla avtal med dig och för att kunna vårda relationen med dig som kund. De behandlas även för att kunna göra kreditupplysningar samt för att kunna fullgöra våra garantiåtaganden mot dig som kund. Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter Skidstahus behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig (om du t.ex. beställer en katalog via vår webbplats) och när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse att kunna kommunicera med dig samt att marknadsföra oss och utveckla våra tjänster. Behandlingen av dina personuppgifter är i vissa fall också nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter som följer av lag. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Utlämnande av dina personuppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med för att kunna uppfylla ett avtal med dig. Det kan t.ex. handla om leverantörer, transportföretag och kreditupplysningsföretag. När detta sker finns alltid ett särskilt biträdesavtal mellan oss och det andra företaget som reglerar vilka personuppgifter som får behandlas, och på vilket sätt det får göras. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av. Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Om vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt gällande lagstiftning. Därefter raderas eller avpersonifieras de i enlighet med Skidstahus gallringsrutin. Har du t.ex. köpt ett hus av oss behöver vi lagra dina person- och kontraktsuppgifter under hela garantiperioden, därefter raderas dem. Du kan när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter raderade, med undantag för uppgifter vi enligt lag eller gällande avtal är skyldiga att behålla. Kontaktuppgifter ser du längst ner i detta dokument. Cookies Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, analysera besöksmönster samt förbättra webbplatsens funktionalitet och användarens upplevelse av webbplatsen. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och vilka dem är, samt veta mer om dina valmöjligheter, vänligen se vår information om cookies på www.skidstahus.se/cookies.

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Du har vissa rättigheter i förhållande till Skidstahus, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter.

Du har följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om Din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Skidstahus tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du bedömer att Skidstahus behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Mail Kalle Holmlund, VD kalle.holmlund@skidstahus.se

Post SkidstaHus Produktions AB Äskja 310 873 95 Ullånger

Tel Växel: 0613-72 04 60

Starta din husresa med oss

Alla våra husmodeller är till för din inspiration,
men du kan själv designa hus och planlösning som du vill.
Kontakta oss