Ordlista

Att bygga hus är både spännande och inspirerande - en riktig nystart i livet! Men även om vi tar hand om det mesta finns det en del regler och begrepp i byggprocessen som det kan vara värt för dig att känna till . Därför har vi på Skidstahus snickrat ihop en lista med ord som är extra viktiga att ha koll på.

Att bygga hus är både spännande och inspirerande – en riktig nystart i livet! Men även om vi tar hand om det mesta finns det en del regler och begrepp i byggprocessen som det kan vara värt för dig att känna till. Därför har vi på Skidstahus snickrat ihop en lista med ord som är extra viktiga att ha koll på.

Håll till godo, alla nybyggare!

ABS 09
ABS 09 står för ”Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader”. Det är ett entreprenadavtal för uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som näringsidkare utför åt en konsument.

Byggherre
Byggherren är den för vars räkning ett byggnadsprojekt utförs. Arbetet kan ske i byggherrens egen regi eller genom olika former av entreprenadupphandling.

Bygglov
Skriftligt tillstånd att uppföra, bygga om, bygga till, förändra fasad och tak samt för att ändra användning av byggnaden med mera. Ansökan ska främst prövas gällande lokalisering och yttre utformning. Normalt hjälper Skidstahus till med framtagning av samtliga handlingar till byggnadsnämnden.

Egenkontroll
Benämning på den kvalitetskontroll som en under- eller sidoentreprenör gör själv enligt kontrollplanen. Kontrollen dokumenteras och ligger till grund för beviset.

Färdigställandeskydd
Färdigställandeskyddet (Byggsäkerhet) är en försäkring eller en bankgaranti som ska skydda byggherren om ett anlitat byggföretag eller en entreprenör går i konkurs eller av något annat skäl inte klarar av att bygga klart huset. Skyddet täcker även kostnader för att avhjälpa eventuella fel som upptäcks i slutbesiktningen. Det är byggherren som ansvarar för att försäkringen/bankgarantin finns före bygget påbörjas. Denna försäkring ingår i samtliga villor från Skidstahus. Beträffande fritidshus så avgör kommunen om denna försäkring krävs och kan i så fall köpas till från Skidstahus.

Geoteknisk undersökning
En geoteknisk undersökning är ett klarläggande av de geotekniska förhållanden som gäller i området. Det kan avse en tomts förutsättningar för bebyggelse vad gäller till exempel markbärighet, jordlagerföljd, grundvatten och risk för marksättningar. En geoteknisk beskrivning kan också innehålla rekommendation om grundläggningsmetod.

Kontrollplan
I kontrollplanen för ett byggprojekt anges vilken kontroll som ska utföras, vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas samt vilka anmälningar som ska göras till kommunen under arbetet.

Kontrollansvarig
Vid byggande, markarbeten eller rivningsarbeten behövs ofta en kontrollansvarig. Personen ska vara certifierad och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Det är byggherren som ska utse en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige:
• hjälper dig upprätta förslag till kontrollplan.
• ser till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor följs.
• närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
• dokumenterar sina byggplatsbesök.
• ger ett utlåtande till dig och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Köpeavtal
Detta är ett avtal som binder fast priset inom fastprisperioden, samt att detta är startskottet för Skidstahus att göra iordning bygglovsansökan och så vidare.

Leveransavrop
Sker efter slutlig beställning där det bestäms när huset kommer att levereras. Vid avropet så bestämmer man alla detaljer såsom köksluckor, dörrar, färg på taktegel och annat, samt eventuella tillval såsom braskamin med mera.

Nybyggnadsförsäkring
Nybyggnadsförsäkring från Gar-Bo ingår normalt när du köper en villa från Skidstahus. Försäkringen gäller i 10 år och omfattar skydd för skada på grund av fel i arbete och material, samt exempelvis fel som lett till följdskada. Precis som med Färdigställandeskyddet så har fritidshuskunder möjlighet att köpa till den från Skidstahus.

Nybyggnadskarta
Karta som visar fastighetens exakta mått, läge, gränser för byggrätt, servitutgränser, fastighetsbeteckningar, befintliga byggnader, höjdkurvor, anslutningspunkt för VA, angränsande gata, med mera. Det är ett obligatoriskt underlag till situationsplanen för ansökan av nybyggnad av en- eller flerbostadshus samt fritidshus.

Plan- och bygglagen, PBL
Lag som innehåller bestämmelser om planläggningen av mark, vatten och om byggande. Länsstyrelserna har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och samverkar med kommunerna i planläggningen. Boverket har den allmänna uppsikten i landet. Gällande PBL är från den 2 maj 2011.

Planavgift
Är en avgift som kommunen kan ta ut av fastighetsägarna i ett område för att täcka de kostnader man haft för detaljplaneringen. Det är vanligt att den tas ut i samband med bygglovet.

Plushöjd eller sockelhöjd
Punkter på en tomtkarta eller situationsplan som visar höjden över medelvattenståndet samt vilken nivå som överkant sockel eller betongplattan skall ligga på.

Prickad mark
Prickad mark är områden som vanligtvis inte får bebyggas och som ligger närmast gatan eller annan allmän plats. Sådan mark markeras i en detaljplan med prickar, och kallas därför i dagligt tal för prickad mark.

Servisledning
Den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fram till huset.

Servitut
Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja en annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal. Servitut är inte tidsbegränsade.

Situationsplan
En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Situationsplanen visar alla sorters existerande byggnader, hur marken är använd och var nya byggnader ska placeras. Som underlag vid nybyggnad behövs en nybyggnadskarta.

Slutbesiktning
När huset är färdigbyggt genomför man en slutbesiktning. För ett hus byggt av Skidstahus utses besiktningsman av försäkringsbolaget Gar-Bo för att godkänna entreprenaden och kontrollera att arbetet utförts så som avtalats.

Slutbesked
När en byggherre visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och kommunen inte har skäl att ingripa avslutas ärendet och ett slutbesked utfärdas.
När detta är klart får byggnaden tas i bruk. Byggnaden får alltså inte tas i bruk före du fått slutbeskedet – om du gör det ändå tas en byggsanktionsavgift ut.

Slutsamråd
När ett bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Det är kommunen som är den sammankallande parten och kallar då byggherre, kontrollansvarig och övriga som kan bedömas som lämpliga att vara med.
Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Mötet är normalt en förutsättning för slutbesked.

Startbesked
När kommunen bedömer att lagens krav är uppfyllda kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked.
I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas före du påbörjar bygget. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Observera att enbart beslut om lov innebär inte att byggnationen får påbörjas! Det är viktigt att inte påbörja arbetet innan du fått startbeskedet, om du ändå startar bygget så kan kommunen ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Utsättning eller utstakning
En så kallad utsättning eller utstakning innebär att läget av en byggnad märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet. Man markerar också husets sockelhöjd. Utstakning gör man normalt innan schaktning. Stadsarkitektkontorets mätningsavdelning kan efter beställning tillhandahålla sådana tjänster. Det finns även privata aktörer som man kan använda sig av.

Starta din husresa med oss

Alla våra husmodeller är till för din inspiration,
men du kan själv designa hus och planlösning som du vill.
Kontakta oss